تاریخچه

نوع شرکت : سهامی خاص

محل ثبت : اداره ثبت شرکتها استان تهران

تاریخ ثبت : 06/11/1387

شماره ثبت : 329836

سرمایه ثبت شده : 000، 000، 000، 1 ریال

سرمایه پرداخت شده : 000، 000، 000، 1 ریال

موضوع فعالیت شرکت (طبق اساسنامه ) :  انجام خدمات مشاوره ای شامل طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت سرویسها پس از ساخت ، مشاوره راه اندازی و پیش راه اندازی ، مهندسی خرید، تأمین تجهیزات ، اجرا و نصب در زمینه تأسیسات و تجهیزات نفت،  گاز و پتروشیمی ، تأسیسات ، مکانیک ، انرژی ، مخابرات ، زمین شناسی ، راه و جاده سازی ، شهرسازی ،‌ معماری ، مدیریت و برنامه ریزی ، اقتصاد و انجام کلیه عملیات بازرگانی مربوط در داخل و خارج ایران

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی مشاوره شانول فرآیند می باشد.